Przyjaciel na całe życie

1280x400px-przyjaciel-zycie

Zapewne nie raz rozmyślałeś nad tym, jaki jest Duch Święty. To jedyna Osoba Boska, której wyglądu nie jesteśmy w stanie określić. Biblia symbolicznie przedstawia nam Go jako gołębicę, ogień, wiatr wino oraz olejek radości. Przypatrzmy się jednak bliżej osobie cudownego Doradcy, który został posłany aby być z nami na zawsze.

Tożsamość Ducha Świętego

Duch Święty jest wspaniałą osobą, posiadającą tożsamość. Sam Pan Jezus podkreślał osobowy charakter Ducha Świętego. Nauczając o nadchodzącym Pocieszycielu, nigdy nie posługiwał się sformułowaniem „to coś”. W języku greckim słowo „duch”- tłumaczone jako „pneuma” zastępuje się zaimkiem bezosobowym „to”. Jednak Pan Jezus objawił nam Ducha Świętego jako osobę, używając zaimka osobowego „On” –  Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. (Ew. J. 16:13)

Podobnie jak ty, Duch Święty ma niepowtarzalną osobowość. Posiada On umysł, uczucia oraz wolę. Po krótce przyjrzyjmy się, co Pismo Święte mówi na ten temat.

Duch Święty posiada umysł

Duch Święty ma bardzo ważne zadanie do wykonania. Pan Jezus obiecał, że Pocieszyciel nauczy nas wszystkiego i przypomni nam wszystko, co Jezus powiedział. Tylko osoba o jasnym  umyśle, znająca głębokości samego Boga, może przekazać nam prawdy o życiu w obfitości.

Podobnie i Duch pomaga nam w naszych słabościach. Albowiem nie wiemy, o co się modlić jak należy lecz sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca wie, co jest w umyśle Ducha, ponieważ wstawia się za świętymi zgodnie z wolą Boga. (KJV  Rz. 8:27)

Posiada wolę

Kiedy apostoł Paweł uświadamia Kościół w Koryncie o potrzebie posługiwania się darami duchowymi w ciele Jezusa Chrystusa, napotykamy tam werset mówiący o Duchu Świętym, który jest nie tylko sprawcą darów lecz osobą, która umieszcza je w  Kościele zgodnie ze swoją wolą.

Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając (dary) każdemu poszczególnie, jak chce. (I Kor. 12: 11).

Posiada uczucia

Rozmyślając o Duchu Świętym, wierzę , iż nie zstąpił na ziemię tylko w celu nauczania, doradzania, czy też obdarowywania nas darami. Jego nadrzędnym celem było uczucie, które do nas żywi. Bóg Ojciec tak bardzo nas ukochał, że posłał swojego Syna na ziemię, by odkupił nas z grzechów. Jezus Chrystus – Syn Boży, tak bardzo nas kocha, iż umarł za nas. Duch Święty tak bardzo nas miłuje, że przyszedł na ziemię  i objawił nam Pana Jezusa. Ten sam Duch kocha nas bez przerwy i każdego dnia pomaga nam, byśmy stawali się coraz bardziej podobni do Pana Jezusa.  Proszę was bracia tedy przez Pana Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha Świętego, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach, zanoszonych za mnie do Boga. (Rz. 15:30)

Duch Święty mówi

Jedną z podstawowych wartości zdrowych relacji międzyludzkich jest wzajemna, otwarta, szczera rozmowa. Nasz przyjaciel Duch Święty, jak już wcześniej wspominaliśmy, jest osobą posiadającą umysł, wolę i uczucia. Relacja z Nim nie jest „niemą” relacją. Duch Święty pragnie mówić do twojego serca, objawiać ci prawdy ukryte w Słowie Bożym, nadawać kierunek w twoim życiu.

Kiedy wierzący w Antiochii uwielbiali Pana, rzekł do nich Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem.  (Dz. Ap. 13:2).

Duch Święty nie tylko mówi do nas wprost, ale przemawia do nas przez innych ludzi. Król Dawid powiedział: Duch Pana przemawia przeze mnie, a jego słowo jest na języku moim. (II Sam. 23:3).  Boży Duch używa wielu sposobów, by do ciebie mówić. Kiedy Pan Jezus przebywał na ziemi, prowadził i nauczał apostołów w różnorodny sposób. Odkrywał przed nimi wersety ze Starego Testamentu, tak by rozumieli o czym mówili prorocy, objawiał im prawdy używając podobieństw, posługiwał się przykładami ze świata roślin i zwierząt po to, by przekazać cenne skarby w sposób zrozumiały dla swoich uczniów. Podobnie Duch Święty mówi do nas, używając spisanego Bożego Słowa, innych ludzi, zjawisk ze świata, który nas otacza, tak byśmy wiedzieli i rozumieli Boże zamysły względem nas.

Widzimy więc, iż Duch Święty to Osoba, posiadająca swoją tożsamość, emocje, wolę i intelekt. Jednak nie tylko to stanowi o osobowości Ducha Świętego. Pan Jezus jasno podkreślił boskość Ducha mówiąc: Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. (Mat. 28:19).

Duch Święty jest Bogiem

Na równi z Bogiem Ojcem i Synem Jezusem Chrystusem. Zstąpił na ziemię jako Bóg – Duch Święty posiadając wszystkie atrybuty boskości. Bóg Duch Święty nie jest dreszczem przechodzącym po naszych plecach podczas modlitwy, nie jest też emocją, która powoduje, że wzruszamy się podczas pięknej pieśni uwielbienia. Duch Święty jest Bogiem, który w osobisty sposób porusza nasze serca i pragnie bliskiej, głębokiej relacji z nami.

Bóg Duch Święty jest wszechobecny a to oznacza, że najcudowniejsza i najłaskawsza osoba, jaka istnieje jest z tobą wszędzie dokądkolwiek idziesz. Nigdy nie musisz się z Nim rozstawać, a potem za Nim tęsknić.

Jest Także Duchem wszechwiedzącym, gdyż Duch Bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który jest w nim. Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał tylko Duch Boży. (I Kor. 2:11). Pewien teolog napisał: Nikt nie może zaprzeczyć, że skoro wiedza, którą dysponuje Duch Święty, sięga nawet głębokości Bożych, wszystko inne jest Mu również znane. Duch Święty wie, kim jest Bóg i wie, kim ty jesteś i czego potrzebujesz.

Bóg Duch Święty jest również wszechmocny. Był aktywny podczas tworzenia świata unosząc się nad powierzchnią wód, był czynnie zaangażowany w obdarzanie życiem: Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie wszechmocnego ożywiło mnie (Job. 33:4), przez swoją moc wzbudził Pana Jezusa z martwych: Gdyż Chrystus raz cierpiał za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga, uśmiercony w ciele, lecz ożywiony przez Ducha (I Pt.  3:18). Bóg Duch Święty jest potężny w swojej mocy. On jest twoją siłą i twoją obroną.

Bóg Duch Święty jest wieczny: istniał, istnieje i będzie istniał na wieki. Nie ma początku ani końca. Wiarygodny, kochający, nigdy nie zawodzi. Pozostaje ten sam wczoraj, dzisiaj, na wieki. Nigdy się nie zmienia, zawsze cię zrozumie i okaże cierpliwość. Jakże cudownego Przyjaciela zesłał nam Bóg Ojciec!

Napełnieni Jego mocą

A to dopiero początek dobrej nowiny. Jest jeszcze coś, co przekracza ludzkie zrozumienie i jest obiecanym darem dla każdego wierzącego. W Dziejach Apostolskich Pan Jezus mówi do uczniów:  Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi (Dz. Ap. 1:8).  To właśnie przytrafiło się apostołom w Dniu Zielonych Świąt. Zostali napełnieni Duchem Świętym i Jego mocą, tak jak Pan Jezus wcześniej zapowiedział. Co to wydarzenie oznacza dla nas dzisiaj? Kiedy  zaprosiłeś Pana Jezusa do swojego serca i oddałeś Mu swoje życie mówiąc: Bądź moim Panem i Zbawicielem oraz poprosiłeś Ducha Świętego, by cię wypełnił, Pan usłyszał twoje wołanie. Zostałeś zbawiony, przywrócony do synostwa i stałeś się Bożym domownikiem. Duch Święty natomiast przyszedł do ciebie wraz z całą swoją mocą, siłą, radością i miłością, wypełnił ciebie i nie pozostawi bez wsparcia. Tak jak pierwsi uczniowie Pana Jezusa zostali napełnieni Duchem Świętym, tak samo ty i ja otrzymaliśmy tego samego Ducha. Zostaliśmy napełnieni, innymi słowy – nasyceni czy też zaopatrzeni w nadmiarze Duchem Świętym. Ten SAM Duch Boży, który zstąpił na Jezusa w postaci gołębicy, a na uczniów w postaci języków ognia, wypełnił twoje życie. Ten sam Duch, dzięki którego mocy ślepi odzyskiwali wzrok, głusi słyszeli, a chromi zaczynali chodzić, stał się naszym udziałem. On jest w tobie, a ty jesteś Bożą świątynią. Zamieszkuje cię Bóg Duch Święty, Ten, który wie wszystko, Ten, który zna odpowiedź na każde pytanie i zna rozwiązanie każdej sprawy. Zamieszkuje nas Ten, który jest wszechobecny, a to oznacza że jest zawsze blisko przy nas. Zamieszkuje nas Ten, o którym Jezus mówił – Pocieszyciel – powołany do tego, by towarzyszyć i wspierać, a także twój adwokat i obrońca, który walczy o ciebie. Duch Święty to nasz towarzysz na całe życie. Został powołany, by być nieustannie blisko nas, by nam doradzać, wspierać i prowadzić.

Zamieszkany przez Ducha Świętego

Duch Święty jest wyśmienity, wybitny i przewyższający wszystko i wszystkich. Ten to właśnie Duch mieszka w tobie. Nawet gdy przechodzisz trudne sytuacje, gdy szukasz odpowiedzi na nurtujące cię pytania, nigdy nie zapomnij, że jesteś zapieczętowany Duchem Świętym. Należysz do Boga i jesteś Jego cudowną własnością. Ta wyjątkowa Osoba pragnie bliskiej społeczności z tobą, a ty znając swojego Boga Ducha Świętego będziesz mocny i silny i dokonasz wielkich rzeczy.

 

Nadchodzące wydarzenia

  1. Spotkanie niedzielne poprowadzi Marek Handke

    5 kwietnia Godzina: 10:00 - 11:30
  2. Spotkanie niedzielne poprowadzi Wojciech Kolinka

    12 kwietnia Godzina: 10:00 - 11:30
  3. Spotkanie niedzielne poprowadzi Sylwia Lepsik

    19 kwietnia Godzina: 10:00 - 11:30