Nasze choroby należą do przeszłości

1280x400px-chrobynalezadoprzeszlosciDobry dawca ma dla nas tylko wspaniałe rzeczy. Żadna niemoc i choroba nie pochodzą od Boga. Przeciwnie, Jezus umarł, byśmy byli zdrowi, błogosławieni i żyli w obfitości. Dostaliśmy również wiarę, która pozwala nam codziennie korzystać z obietnic Słowa Bożego i budować na nich swoje zdrowie.

Umiłowany! Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja (III J 2). Dobry i wspaniały Bóg stworzył ludzi na swój obraz i podobieństwo, dlatego Adam i Ewa nie mieli w raju żadnych braków i chodzili w całkowitym zdrowiu. Będąc podobnymi do Ojca, nie mieli nic wspólnego z chorobą i niemocą.

Wszystko, co stworzył Bóg, było bardzo dobre, ale w wyniku nieposłuszeństwa Jego Słowu, ziemia została dotknięta konsekwencjami grzechu. Adam usłyszał więc od Pana: Przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie (I mój 3,17). Przekleństwo, spowodowane nieposłuszeństwem, wprowadziło na świat chorobę. Ludzie zaczęli umierać nie z Bożej woli, ale wskutek swojego złego wyboru. Niemoc, jak możemy się zatem przekonać, jest wynikiem niesłuchania głosu Pana (V Moj. 28,15).

Adam i Ewa poddali w wątpliwość słowa Boga, zastanawiając się, czy one są prawdą. Ulegli w ten sposób namowom diabła i zapragnęli owocu, którego Pan zabronił im dotykać. Skierowali swoje oczy na drzewo i w swoim sercu zaczęli pożądać owocu (I Moj. 3,6). Zadziałała wówczas prosta zasada, obecna w życiu każdego człowieka: „Będziesz miał to, co chcesz”. Świadomie lub nie, pierwsi ludzie zrealizowali swoje pragnienia. Oczywiście, gdyby wiedzieli, że konsekwencją ich nieposłuszeństwa będzie zerwanie więzi z Bogiem, wygnanie z raju, śmierć i choroba, z pewnością chcieliby tę decyzję cofnąć.

 Choroby pochodzą od diabła

            Tylko objawienie płynące z Bożego Słowa może ocalić nas od upadku. Poznanie Ojca daje świadomość tego, co dobre i złe. Bóg daje nam zwycięstwo nad grzechem i swoim przeciwnikiem – diabłem, który chce zniszczyć wszystkie dary, jakie człowiek otrzymał od Pana. Zostaliśmy stworzeni zdrowymi i Bożym pragnieniem jest utrzymywanie nas nadal w dobrej kondycji. Natomiast diabeł przynosi zniszczenie i chce je na nas umieścić, między innymi po to, byśmy złorzeczyli Bogu i ściągnęli na siebie rzeczy jeszcze gorsze.

To, co się stało w życiu Joba, potwierdza, że Boży przeciwnik dotyka ludzi chorobami. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana, i dotknął Joba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy (Job 2, 7). Niemoc jest jednym z narzędzi diabła, używanym skutecznie, by nas niszczyć, dlatego, jeśli nienawidzisz szatana, powinieneś odrzucać również to, co próbuje ci dać i czym nieustannie się posługuje.

Wielu z nas myśli, że przez chorobę Bóg chce nas czegoś nauczyć czy wykształtować pokorę, ale to nie jest biblijny pogląd. Dlaczego? Ponieważ nie zgadza się on z Bożą naturą. Po darach można poznać ich dawcę. Ktoś z gruntu zły nie daje dobrych rzeczy i, odwrotnie, wspaniały dawca nigdy nie ofiaruje ci czegoś niewłaściwego. Nasz Pan jest dobrym Bogiem: Wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia (Jk 1,17). Największym darem Ojca dla ludzkości stał się Jego Syn, w którym jesteśmy zbawieni i odkupieni od naszych występków. Jezus Chrystus przyszedł po to, by uwolnić nas od grzechu i nieposłuszeństwa, czego konsekwencją jest choroba i śmierć. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny (J 3, 16).

Boży plan uzdrowienia

            W momencie, gdy pierwsi rodzice zgrzeszyli, On przygotował już dla nas plan zbawienia i uzdrowienia, dlatego jest napisane: On odpuszcza wszystkie twoje winy, leczy wszystkie twoje choroby (Ps 103, 3). Kto tego dokonał? Oczywiście Jezus, o którym powiedział Izajasz: Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie (…) Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni (Iz 53, 4-5). Werset ten ponownie pokazuje nam Ojcowskie serce i pragnienie uleczenia każdego człowiek, które znalazło swoją realizację w Chrystusie. Jako Syn Boży posłany przez Ojca, jedną trzecią swojej służby na ziemi poświęcił uzdrawianiu ludzi. Fakt ten świadczy również o stosunku naszego Boga do chorób. Jest ich zdecydowanym wrogiem. Posłał On Jezusa, by Ten zniweczył dzieła diabelskie (I J 3.8). Zwycięstwo Pana nad niemocą widzimy choćby we fragmencie, w którym zawołał kobietę cierpiącą od osiemnastu lat i rzekł do niej: Kobieto, uzdrowiona jesteś od choroby swoje (Łk 13,12). Gdy przełożony bożnicy oburzył się na Jezusa, że uzdrawia w sabat, Pan odparł mu: A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od osiemnastu lat, nie należało rozwiązać (Łk 13,16). Innym razem uzdrowił dwóch ślepych, którzy głośno wołali o pomoc (Mt 20, 29-34). W Jezusie rozpoznali oni Mesjasza i dlatego domagali się uleczenia ze swojej choroby. Każdy w Izraelu wiedział, że gdy się pojawi, otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych (Iz 35, 5). Wiara w Mesjasza i determinacja w wołaniu o uzdrowienie spowodowały u tych dwóch chorych odzyskanie wzroku.

Należy jednak pamiętać, że nie każdy jest tak silny, dlatego musimy wspierać przez modlitwę i Słowo tych, którzy się źle mają. Powinniśmy wstawiać się u Pana za ludźmi cierpiącymi z powodu niemocy. Postąpił tak biblijny setnik. Zwrócił się do Jezusa słowami: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi (Mt 8,6). Dzięki jego wierze ten cierpiący człowiek został całkowicie uleczony: I rzekł Jezus do setnika: Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie! I został uzdrowiony sługa w tej godzinie (Mt 8,13). Jest to niezmienna i cudowna prawda.: Chrystus przyszedł po to, byśmy mogli pozostać całkowicie zdrowi.

Zamiana na krzyżu

Uzdrowienie chorych nie należy bynajmniej do przeszłości, do świata, w którym Jezus poruszał się osobiście. Dzisiaj również możemy czerpać z tego, co dokonało się na krzyżu i cieszyć się nowym życiem.

Dwa tysiące lat temu dokonała się zamiana polegająca na tym, że Pan Jezus umieścił wszystkie ludzkie choroby, również te, które wystąpią w przyszłości, na swoim ciele i pogrzebał je wraz ze sobą. Przelał swoją krew, by zdrowie stało się znowu naszym legalnym dziedzictwem po wszystkie czasy. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem (Gal 3,13). Prawna przyczyna nękania nas chorobami została na zawsze usunięta. Przez przekleństwo, które było wynikiem nieposłuszeństwa, niemoce stały się naszym udziałem. Spadną na ciebie te wszystkie przekleństwa i będą cię ścigały, i dosięgną cię, aż zginiesz, gdyż nie słuchałeś głosu Pana, Boga twego (V Moj 28,45). Jezus wykupił nas jednak z wszelkiego przekleństwa i, co za tym idzie, z każdej choroby. Dokonała się niesamowita, cenna zamiana. Moje choroby, które nie są już moje, wziął na siebie, a ja, z Jego ran i sińców czerpię zdrowie: Jego sińce uleczyły was (I P 2,24). Na tej właśnie prawdzie mogę oprzeć swoją siłę i konkretne modlitwy o uleczenie chorych w moim otoczeniu.

Bożym życzeniem, które płynie z Jego charakteru, jest, byś był zdrów tak, jak dobrze się ma twoja dusza (III J,2). Jego Słowo jest prawdą, która objawia i demaskuje kłamstwa i fałszywe wyobrażenie Boga. Gdyby Jego pragnieniem nie było uzdrowienie człowieka, z pewnością nie zachęcałby nas do modlitwy o nie. Nie ofiarowałby nam również swojego obdarowania, które ma być użyte dla wyzwolenia ludzi ze wszystkich dolegliwości. Dlatego zapamiętaj, że On posyła słowo swoje, by nas leczyć (Ps 107, 20).

W momencie nowonarodzenia dostaliśmy miarę wiary, która jest wystarczająca do tego, byśmy byli zbawieni, wyzwoleni ze słabości i otrzymywali do Boga odpowiedzi na nasze wołania. Zostaliśmy w nią wyposażeni, ponieważ jedynie przez wiarę możemy być uzdrowieni. Przez ufność w Boże Słowo, przez uznanie go za absolutną prawdę, która ma moc zmienić nas samych i rzeczywistość wokół. Prawda Biblii jest ponad naszym umysłem i emocjami, często chwiejnymi. Bóg zachęca nas w Przypowieściach Salomona 4,20-22 abyśmy wzięli Słowo, bo tylko ono daje zwycięstwo nad chorobą. Przyjmij Boże zasady, wyznawaj Jego rozwiązania, a twoje ciało będzie silne i zdrowe.

Nadchodzące wydarzenia

  1. Spotkanie modlitewne

    25 lutego Godzina: 19:00 - 20:00
  2. Grupa Uwielbienia

    27 lutego Godzina: 19:00 - 21:00
  3. Grupa Młodzieżowa

    28 lutego Godzina: 19:00 - 21:00